Informació útil

Tota la informació necessària sobre Menorca

Fulls de reclamació

En document annex disposeu del formulari oficial de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears. Cal emplenar el formulari i presentar-lo en el Registre de la direcció general competent en matèria consum o mitjançant qualsevol de les formes que preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El formulari de denúncia/reclamació també es pot emplenar online, clicant en el següent enllaç.

Descarregar el full de reclamacions.

Informació referent al perfil de persones usuàries de les instal·lacions juvenils