Reserva d'instal·lacions infantils
i juvenils a Menorca

MOLT IMPORTANT. CANVI EN LA NORMATIVA D’INSTAL·LACIONS INFANTILS I JUVENILS.
El BOIB 169 de 29 de desembre de 2022, publicà la Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 23:

«1. Les instal·lacions infantils i juvenils són infraestructures específicament destinades a acollir infants i joves en el marc del desenvolupament d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil o a donar allotjament temporal de joves per qüestions laborals o formatives. Queden excloses les instal·lacions que no tenen una orientació exclusiva infantil i juvenil, que resten sotmeses a la normativa pròpia del tipus de construcció o activitat de què es tracti.

2. Per ser considerades com a tals, les instal·lacions infantils i juvenils han de tenir una clara finalitat pedagògica i/o social que ha de quedar reflectida en el seu projecte educatiu i en la seva activitat ordinària.»

D’acord amb l’article 23.4 d’aquesta llei, la definició de les instal·lacions juvenils és la següent:

«a) Alberg per al lleure: establiment que es destina a donar allotjament, mitjançant habitacions d'ús col·lectiu, a joves i grups de joves que ofereix diferents serveis i espais compartits amb altres usuaris per a la facilitació de la seva autoorganització i interrelació...............»

b) Campament infantil i juvenil: equipament a l'aire lliure en el qual l'allotjament es fa en tendes de campanya o altres elements portàtils similars, amb una sèrie d'elements fixos, degudament condicionats per desenvolupar activitats de lleure educatiu i d'oci per a infants i joves.

c) Casa de colònies: establiment que es destina a donar allotjament a grups d'infants o de joves participants en activitats de lleure educatiu i d'oci, en les condicions que reglamentàriament es determinen.»

D’acord amb l’article 25, de persones usuàries:

  • Els infants i joves de fins a 30 anys i els grups d'infants i joves.
  • De manera excepcional, les instal·lacions infantils i juvenils poden allotjar persones de més de 30 anys en les condicions que determinin reglamentàriament els consells insulars en els casos següents:
    1. Quan participin conjuntament amb infants i joves en les activitats que hi duguin a terme com a personal monitor, educador o de suport.
    2. Quan es tracti de famílies amb infants i joves que participin en activitats que, per les seves característiques o pel seu interès social, justifiquin l'ús de la instal·lació.
    3. Quan participin en activitats educatives, d'interès públic o de caire social promogudes per entitats públiques o sense ànim de lucre.
    4. Els professionals de lleure educatiu infantil i juvenil, amb independència de la seva edat, que realitzin activitats pròpies de la seva formació, capacitació i pràctiques.

Les millors localitzacions

Diferents cases
per elegir

Allotjaments
segurs

Els millors preus
per grups

Activitats disponibles

Consulta les nostres tarifes 2024

Informació referent al perfil de persones usuàries de les instal·lacions juvenils