Informació útil

Tota la informació necessària sobre Menorca

Qui som l'Injove Menorca

L'Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE) és una empresa pública del Consell Insular de Menorca i que s'encarrega executar les polítiques de joventut del Departament de Benestar Social i Joventut d'acord amb el Decret 35/2006, de 31 de març, pel qual es regula l’Institut de la Joventut de Menorca, la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.

Més info a www.injovemenorca.com a la secció +INFO > Normativa.

L’INJOVE gestiona les instal·lacions infantils i juvenils, les quals estan específicament destinades a acollir infants i joves en el marc del desenvolupament d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil o a donar allotjament temporal de joves per qüestions laborals o formatives.

Totes les instal·lacions infantils i juvenils tenen una clara finalitat pedagògica i/o social, la qual queda recollida en el seu projecte educatiu.

D’acord amb l’article 25 de la Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears, podran ser persones usuàries de les instal·lacions els infants i joves de fins a 30 anys i els grups d'infants i joves. De manera excepcional, les instal·lacions infantils i juvenils poden allotjar persones de més de 30 anys en les condicions que determinin reglamentàriament els consells insulars en els casos següents:

  1. Quan participin conjuntament amb infants i joves en les activitats que hi duguin a terme com a personal monitor, educador o de suport.
  2. Quan es tracti de famílies amb infants i joves que participin en activitats que, per les seves característiques o pel seu interès social, justifiquin l'ús de la instal·lació.
  3. Quan participin en activitats educatives, d'interès públic o de caire social promogudes per entitats públiques o sense ànim de lucre.
  4. Els professionals de lleure educatiu infantil i juvenil, amb independència de la seva edat, que realitzin activitats pròpies de la seva formació, capacitació i pràctiques.

Informació referent al perfil de persones usuàries de les instal·lacions juvenils